Web Services trên NAS Synology.

webstation

Với Web Station  tích hợp và hỗ trợ PHP và MariaDB, bạn có thể lưu trữ một trang web trên NAS của Synology của bạn, chẳng hạn như trang giới thiệu doanh nghiệp, blog,… Với tính năng Virtual Host, bạn có thể lưu trữ nhiều trang web trên một Synology NAS.

package

Đặc điểm kỹ thuật

  • Chọn thủ công Apache hoặc Nginx làm Backend.
  • Personal Web Station cho mỗi người dùng.
  • Hỗ trợ PHP & MariaDB.
  • Virtual Hosts lưu trữ nhiều trang web
  • Số lượng kết nối hoạt động tối đa phụ thuộc vào model NAS của Synology.
  • Hỗ trợ HTTP / 2.
  • Hỗ trợ HTTP Strict Transport Security (HSTS)

Các dòng NAS hỗ trợ.

17-series:FS3017, FS2017, RS4017xs+, RS18017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+, RS217
16-series:RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, DS916+, RS816, DS416play, DS416slim, DS416j, DS416, DS716+II, DS716+, DS216+II,DS216+, DS216play, DS216se, DS216j, DS216, DS116
15-series:RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, RS815+, RS815RP+, RS815, DS415+, DS415play,DS715, DS215+, DS215j, DS115j, DS115
14-series:RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+, RS814, DS414slim, DS414j, DS414,DS214+, DS214play, RS214, DS214se, DS214, DS114, EDS14
13-series:DS2413+, RS10613xs+, RS3413xs+, DS1813+, DS1513+, DS413j, DS413, DS713+, DS213+, DS213j, DS213air, DS213
12-series:DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS1512+, RS812+, RS812RP+, RS812, DS412+,DS712+, DS212+, RS212, DS212j, DS212, DS112+, DS112j, DS112
11-series:DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, DS1511+, DS411+II, DS411+, RS411, DS411slim, DS411j,DS411, DS211+, DS211j, DS211, DS111

Trả lời

0943 199 449