Tag Archives: iSCSI Target

Tạo iSCSI Target trên Synology NAS

aaa

Đăng nhập vào DSM với quyền admin. Vào Storage Manager > iSCSI LUN, và chọn Create. Chọn loại LUN mà bạn muốn sử dụng. (Regular Files)  Nhập các thông tin cho iSCSI LUN:Name: nhập tên cho iSCSI LUN theo định dạng sauFormat Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01 Location: Lựa chọn nơi chứa LUN Thin Provisioning: Tùy chọn […]

0943 199 449