Quản lý hoạt động của NAS với Log Center.

logcenter

Log Center là một ứng dụng quản lý nhật ký tập trung. Bao gồm các công cụ toàn diện để quản lý các hoạt động trên thiết bị  một cách dễ dàng và hiệu quả. Lưu ý để có đầy đủ các tính năng bạn phải tải về Package Log Center tại Package Center.

operands 02

Các tính năng cơ bản:

– Tìm kiếm và lọc các bản ghi cục bộ
– Giám sát khối lượng bản ghi theo thời gian
– Gửi thông báo tới quản trị viên khi các sự kiện được chỉ định xảy ra

Các tính năng nâng cao:

– Gửi và nhận bản ghi từ các thiết bị mạng khác thông qua syslog logging standard.
– Theo dõi khối lượng bản ghi theo thiết bị.
– Xác định đích lưu trữ bản ghi và tạo các quy tắc để tự động kích hoạt lưu trữ bản ghi.
– Tìm kiếm và lọc nhật ký nhận được từ các thiết bị mạng khác.

 

Trả lời

0943 199 449