active-directory-server

Active Directory Server trên thiết bị NAS Synology

Active Directory Server sẻ biến thiết bị  Synology NAS của bạn thành Domain Controler để quản lý thư mục người dùng / nhóm và máy tính Windows với chính sách nhóm (ví dụ: tự động cài đặt phần mềm hoặc cập nhật Windows trên các máy tính trong miền). Active Directory Server cung cấp dịch vụ miền […]

Read More