Tạo iSCSI Target trên Synology NAS

Đăng nhập vào DSM với quyền admin. Vào Storage Manager > iSCSI LUN, và chọn Create. Chọn loại LUN mà bạn muốn sử dụng. (Regular Files)  Nhập các thông tin cho iSCSI LUN:Name: nhập tên cho iSCSI LUN theo định dạng sauFormat Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01 Location: Lựa chọn nơi chứa LUN Thin Provisioning: Tùy chọn […]

Read More

Ý nghĩa các Permission trên NAS Synology.

Các Permission trên NAS Synology. Administrator Change permission: Cho phép thay đổi các quyền hạn đối vối file, folder. Take Ownership: Cho phép lấy quyền sở hữu file, folder của người khác. Read Traverse folder/ execute file: Quyền thực thi file + quyền đi vào folder, ta chỉ vào được khi dùng lệnh “cd”. VD: […]

Read More