win7-backup-synology-nas-synologyvietnam.vn

Sao lưu dữ liệu từ máy tính Window đến NAS bằng ứng dụng Windows hoặc phần mềm bên thứ 3.

TỔNG QUAN Synology NAS có thể được xem như một trung tâm sao lưu dữ liệu cho các văn phòng hoặc các máy tính tại gia đình. Với sự hỗ trợ của ứng dụng sao lưu được cài đặt sẳn trên các máy tính của bạn, sao lưu một cách tự động có thể được […]

Read More

Tạo iSCSI Target trên Synology NAS

Đăng nhập vào DSM với quyền admin. Vào Storage Manager > iSCSI LUN, và chọn Create. Chọn loại LUN mà bạn muốn sử dụng. (Regular Files)  Nhập các thông tin cho iSCSI LUN:Name: nhập tên cho iSCSI LUN theo định dạng sauFormat Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01 Location: Lựa chọn nơi chứa LUN Thin Provisioning: Tùy chọn […]

Read More